Friday, October 26, 2007

IBM, Google chase Microsoft