Wednesday, July 9, 2003

EMC buys Legato for $1.3 billion